Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

23/05/2016

Το Τμήμα Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με τη συμμετοχή των πιο κάτω Τμημάτων/Σχολών:

και το οποίο διέπεται από την εγκριτική απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 όπως ισχύει.

Τη Διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης. Ο παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της εγκριτικής απόφασης.

Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασής τους.