Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

11/06/2016

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017, οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 με τη συμμετοχή των πιο κάτω Τμημάτων/Σχολών:

Νέος Εσωτερικός Κανονισμός

Τη Διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης. Ο εσωτερικός κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της εγκριτικής απόφασης και συγκεκριμένα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασής τους.

 

Παλαιός (εισαγωγής 2016) εσωτερικός κανονισμός