ΦΕΚ ίδρυσης

11/06/2018

Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει η Εγκριτική Απόφαση Επανίδρυσης (βάσει του ν.4485/2017)  του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις»
Νεο Φ.Ε.Κ. 1527/4-5-2018 τ.Β'

 

Αποφάσεις που αφορούν τον πρώτο κύκλο (εισαγωγή 2016)

Παλαιά απόφαση πρώτης ίδρυσης 2016

Αναμορφωμένος πίνακας κατανομής ECTS Β' έτους.